ગુજરાત રાજ્ય સહકારી ટ્રીબ્યુનલ પર આપનું સ્વાગત છે

ટ્રીબ્‍યુનલના અધ્‍યક્ષશ્રી અને સભ્‍યશ્રીઓની નિમણુંક ગુજરાત રાજ્ય સહકારી મંડળીઓના અધિનિયમની કલમ-૧૫૦ હેઠળ નિયમ-૭૮ અન્‍વયે સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાં આવે છે. અધ્‍યક્ષશ્રીને ખાતાના વડા તરીકે સરકારશ્રીએ જાહેર કરેલા છે.

જાહેર તંત્રની ફરજો

ટ્રીબ્‍યુનલના જાહેર તંત્રની ફરજોમાં બોર્ડ ઓફ નોમીનીઝના ચુકાદાઓ સામે કલમ-૧૦૨ અન્‍વયેની અપીલ, જિલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રાર (સ.મં.) મા કેટલીક કલમોના ચુકાદાની સામે કલમ-૧૫૩(૩), અપીલ કલમ-૧૫૦(૯) હેઠળની રીવીઝન અરજી, રેગ્‍યુલેશન ૧૬ હેઠળની રેસ્‍ટોરેશન અરજીઓ, કલમ-૧૫૧ હેઠળની ચૂંટણી અરજીઓ અને સી.પી.સી. ના ઓર્ડર-૩૯, રૂલ-ર(એ) હેઠળ મનાઇ ભંગની અરજી તથા કોર્ટના અનાદરની અરજી તથા અન્‍ય પરચુરણ અરજીઓ સ્‍વીકારવાની હોય છે અને તેનો ન્‍યાય નિર્ણય પક્ષકારોને સાંભળીને કરવાનો હોય છે. આવી અરજીઓ દાખલ કરવાની કાર્યપદ્ધતિ ટ્રીબ્‍યુનલ રેગ્‍યુલેશન ૧૯૬૪ અન્‍વયે કરવામાં આવી છે.

સંપર્ક

જાહેર સત્તાધિકારી ગુજરાત રાજ્ય સહકારી
પંચ, છઠ્ઠા માળે,"સી" બ્લોક,
બહુમાળી બિલ્ડિંગ, લાલદરવાજા,
અમદાવાદ 380001.
ફોન નંબર 25502624

શ્રી વિજય રૂપાણી
શ્રી વિજય રૂપાણી

મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત સરકાર

શ્રી રણછોડભાઇ સી. ફળદુ
શ્રી રણછોડભાઇ સી. ફળદુ

માનનીય મંત્રીશ્રી, કૃષિ

શ્રી બાબુભાઇ બી બોખીરીયા
શ્રી બાબુભાઇ બી. બોખીરીયા

માનનીય મંત્રીશ્રી, પશુપાલન, મત્‍સ્‍યોદ્યોગ, ગૌ સંવર્ધન

શ્રી જયદ્રથસિંહજી પરમાર​
શ્રી જયદ્રથસિંહજી પરમાર​

માનનીય રાજ્ય મંત્રીશ્રી, કૃષિ

શ્રી બચુભાઈ મગનભાઈ ખાબડ
શ્રી બચુભાઈ મગનભાઈ ખાબડ

માનનીય રાજ્ય મંત્રીશ્રી ,પશુપાલન, ગૌ સંવર્ધન

શ્રી ઈશ્વરસિંહ ઠાકોરભાઈ પટેલ
શ્રી ઈશ્વરસિંહ ઠાકોરભાઈ પટેલ

માનનીય રાજ્ય મંત્રીશ્રી સહકાર.

શ્રી બાબુભાઇ જે પટેલ
શ્રી બાબુભાઇ જે પટેલ

માનનીય સંસદીય સચિવ

મેપ
  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://vibrantgujarat.com/, Vibrant Gujarat - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
  • Investment Intention Form
  • Strategic Partnership Form
  • 150 Years of Celebrating The Mahatma: External website that opens in a new window
Go to Navigation