પ્રવૃત્તિની રૂપરેખા

ગુજરાત રાજ્ય સહકારી પંચ, અમદાવાદની પ્રવૃત્તિની રૂપરેખા

(૧) ગુજરાત રાજ્ય સહકારી ટ્રીબ્‍યુનલ એ સહકારી કાયદા અન્‍વયે સ્‍થપાયેલ બોર્ડ ઓફ નોમીનીઝ કોર્ટ અને કેટલાક કેસોમાં રજીસ્‍ટ્રાર, સ.મ.: જીલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રારના હુકમની એપેલેટ ઓથોરીટી છે. ટ્રીબ્‍યુનલના નિર્ણયો સહકારી કાયદાની કલમ ૧૫૩(૬) હેઠળ આખરી ગણાય છે. એટલે કે, કાયદામાં ફસ્‍ટ અપીલની જોગવાઇ છે. અને સેકન્‍ડ અપીલની જોગવાઇ નથી. ટ્રીબ્‍યુનલ ફસ્‍ટ અપીલના હેતુ માટે તેમજ રીવીઝન અરજી માટે એપેલેટ કોર્ટ છે. ટ્રીબ્‍યુનલના ચુકાદા સામે કાયદાનો પ્રશ્‍ન હોય તો વડી અદાલતમ રીટ પીટીશન દાખલ કરી શકાય છે.

(ર) ટ્રીબ્‍યુનલના જાહેર તંત્રની મુખ્‍ય ફરજોમાં બોર્ડ ઓફ નોમીનીઝના ચુકાદાઓ સામે કલમ-૧૦૨ અન્‍વયેની અપીલ, જીલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રાર (સ.મ.) માં કેટલીક કલમોના ચુકાદાની સામે કલમ-૧૫૩(૩), અપલ કલમ-૧૫૦(૯) હેઠળની રીવીઝન અરજીઓ, ટ્રીબ્‍યુનલ રેગ્‍યુલેશન ૧૬ હેઠળની રેસ્‍ટોરેશન અરજીઓ, કલમ-૧૫૧ મુજબ રીવ્‍યુ અરજી અને ૧૪૫(યુ) મુજબ ચૂંટણી અરજીઓ અને સી.પી.સી. ઓર્ડર-૩૯, રૂલ-ર(એ) હેઠળ મનાઇ ભંગ અરજી તથા કોર્ટના અનાદરની અરજી તથા અન્‍ય પરચુરણ અરજીઓ સ્‍વીકારવાની હોય છે અને તેનો ન્‍યાય નિર્ણય સાંભળીને કરવાનો હોય છે. આવી અરજીઓ દાખલ કરવાની કાર્યપદ્ધતિ ટ્રીબ્‍યુનલ રેગ્‍યુલેશન – ૧૯૬૪ અન્‍વયે કરવામાં આવી છે.

  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://vibrantgujarat.com/, Vibrant Gujarat - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation