અગત્યની માહિતી

ગુજરાત રાજ્ય સહકારી ટ્રીબ્‍યુનલ, અમદાવાદ અગત્‍યની માહિતી

અ.નં. કાર્યવાહી કલમ કયા હુકમ સામે સમય મર્યાદા સમય મર્યાદાની જોગવાઇ સ્‍ટેમ્‍પ ફી
રીવીઝન ૧૫૦(૯) બોર્ડ ઓફ નોમીનીઝના વચગાળાના હુકમ સામે ૯૦ દિવસ રેગ્‍યુલેશન-૩૧ રૂા. ૫/-
અપીલ ૧૦૨ બોર્ડ ઓફ નોમીનીઝના કલમ ૧૦૦, અને ૧૦૧ના હુકમ સામે ૬૦ દિવસ ૧૦૨ રૂા. ૫/-
અપીલ ૧૫૩(૩) જીલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રાશ્રીના કલમ-૮૨,૯૦ અને ૯૩ ના હુકમ સામે ૬૦ દિવસ ૧૫૩(૪) રૂા. ૫/-
ચુંટણી અરજી ૧૪૫(યુ) નિર્દિષ્‍ટ સહકારી મંડળીઓના ચુટણી પરિણામ બાદ ૬૦ દિવસ ૧૪૫(યુ)(ર) રૂા. ૫/- રૂા. ૫૦૦/- સુનવણી ખર્ચ પેટે ડીપોઝીટ
રીવ્‍યુ ૧૫૧ ટ્રીબ્‍યુનલના હુકમની ફેરવિચારણા ૯૦ દિવસ ૧૫૧ રૂા. ૫/-
રીસ્‍ટોરેશન રેગ્‍યુલેશન-૧૬ રેગ્‍યુલેશન – ૧૫ ડી. ડી. હુકમ સામે ૬૦ દિવસ રેગ્‍યુલેશન-૧૬ રૂા. ૫/-
પરચુરણ અરજીઓ... વિલંબ માફ ત્રાહિત પક્ષકાર જોડવા સમયમર્યાદા બાદ નવી મેટરો દાખલ કરતાં પહેલા મુળ અરજીમાં ન હોય તેવા પક્ષકારોને જોડાવવા માટે


રૂા. ૧/-

ગુજરાત રાજ્ય સહકારી ટ્રીબ્‍યુનલ અમદાવાદ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૩ ના રોજ પેન્‍ડીંગ કેસો (પ્રકારવાર)

વર્ષ કુલ બાકી કેસો અપીલ રીવીઝન રીવ્‍યુ રીસ્‍ટોરેશન મનાઇભંગ ચૂંટણી અરજી પરચુરણ અરજી
૨૦૦૧ ૩૦ ૩૦ - -
-
-
-
-
૨૦૦૨ ૩૯ ૩૯ -
-
-
- -
-
૨૦૦૩ ૧૪૯ ૧૪૭ -
-
-
- -
૨૦૦૪ ૫૦૭ ૫૦૭ -
-
-
- -
-
૨૦૦૫ ૨૩૩ ૨૩૨ -
-
-
-
-
૨૦૦૬ ૬૮૨ ૬૭૯ -
-
-
-
૨૦૦૭ ૧૯૩ ૧૯૧ -
- -
-
૨૦૦૮ ૧૪૪ ૧૩૮ -
-
૨૦૦૯ ૨૪૯ ૨૩૪ -

- - ૧૦
૨૦૧૦ ૧૬૬ ૧૫૯ -

-
-
-
૨૦૧૧ ૧૭૯ ૧૬૬
-
-
૨૦૧૨ ૧૭૭ ૧૫૮ - 3
૨૦૧૩ ૧૨૦ ૯૪ - ૧૫
૨૦૧૪ ૧૫૪ ૮૮ ૩૧ - ૨૦
કુલ સરવાળો ૩૦૨૨ ૨૮૬૨ ૪૦ ૨૧ ૧૯ ૨૫ ૪૮
  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://vibrantgujarat.com/, Vibrant Gujarat - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation