ગુજરાત રાજ્ય સહકારી ટ્રીબ્યુનલ પર આપનું સ્વાગત છે

ટ્રીબ્‍યુનલના અધ્‍યક્ષશ્રી અને સભ્‍યશ્રીઓની નિમણુંક ગુજરાત રાજ્ય સહકારી મંડળીઓના અધિનિયમની કલમ-૧૫૦ હેઠળ નિયમ-૭૮ અન્‍વયે સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાં આવે છે. અધ્‍યક્ષશ્રીને ખાતાના વડા તરીકે સરકારશ્રીએ જાહેર કરેલા છે.

જાહેર તંત્રની ફરજો

ટ્રીબ્‍યુનલના જાહેર તંત્રની ફરજોમાં બોર્ડ ઓફ નોમીનીઝના ચુકાદાઓ સામે કલમ-૧૦૨ અન્‍વયેની અપીલ, જિલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રાર (સ.મં.) મા કેટલીક કલમોના ચુકાદાની સામે કલમ-૧૫૩(૩), અપીલ કલમ-૧૫૦(૯) હેઠળની રીવીઝન અરજી, રેગ્‍યુલેશન ૧૬ હેઠળની રેસ્‍ટોરેશન અરજીઓ, કલમ-૧૫૧ હેઠળની ચૂંટણી અરજીઓ અને સી.પી.સી. ના ઓર્ડર-૩૯, રૂલ-ર(એ) હેઠળ મનાઇ ભંગની અરજી તથા કોર્ટના અનાદરની અરજી તથા અન્‍ય પરચુરણ અરજીઓ સ્‍વીકારવાની હોય છે અને તેનો ન્‍યાય નિર્ણય પક્ષકારોને સાંભળીને કરવાનો હોય છે. આવી અરજીઓ દાખલ કરવાની કાર્યપદ્ધતિ ટ્રીબ્‍યુનલ રેગ્‍યુલેશન ૧૯૬૪ અન્‍વયે કરવામાં આવી છે.

સંપર્ક

જાહેર સત્તાધિકારી ગુજરાત રાજ્ય સહકારી
પંચ, છઠ્ઠા માળે,"સી" બ્લોક,
બહુમાળી બિલ્ડિંગ, લાલદરવાજા,
અમદાવાદ 380001.
ફોન નંબર 25502624

મેપ
  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gujaratindia.com, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://vibrantgujarat.com/, વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત - વૈશ્વિક વ્યવસાય કેન્દ્ર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation