માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

ક્રમાંક પ્રકરણનું નામ ડાઉનલોડ
૧. પ્રસ્તાવના (343KB)
૨. સંગઠનની વિગતો, કાર્યો અને ફરજો (426KB)
૩. અધિકારી અને ર્ક્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો (798KB)
૪. કાર્યો કરવા માટેના નિયમો, વિનિયમો, સુચનાઓ નિયમસંગ્રહ અને દફતરો (215KB)
૫. નીતિ ધડતર અથવા નીતિનાં અમલ સંબંધી જનતાના સભ્યો સાથે પરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત (52KB)
૬. જાહેર તંત્ર અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યક્તિઓ પાસેના દસ્તાવેજોની ક્ક્ષાઓ અંગેનું પત્રક Download(52KB)
૭. તેના ભાગ તરીકે રચાયેલ બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓ અને અન્ય સંસ્થાઓનું પત્રક Download(50KB)
૮. સરકારી માહિતી અધિકરીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્ય વિગતો Download(274KB)
૯. નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્યપઘ્ધતિ Download(221KB)
૧૦.

ગુજરાત રાજ્ય સહકારી ટ્રીબ્યુનલ, અમદાવાદના અધિકારીઓ તેમજ કર્મચારીઓની નિર્દેશિકા (ડિરેકટરી)

Download(273 KB)
૧૧. ગુજરાત રાજ્ય સહકારી ટ્રીબ્યુનલ, અમદાવાદના અધિકારીઓને મળતું માસિક મહેનતાણું Download(262 KB)
૧૨. પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવેલ અંદાજપત્ર Download(48KB)
૧૩. સહાયકી કર્યક્રમોના અમલ અંગેની પઘ્ધતિ Download(57KB)
૧૪. રાહતો, પરમીટ કે અધિકૃત મેળવનારની વિગતો Download(54KB)
૧૫. કાર્યો કરવા માટે નક્કી કરેલા ધોરણો Download(210KB)
૧૬. વિજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી Download(57KB)
૧૭. માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકેને ઉપલબ્ધ સવલતોની વિગતો Download(55KB)
૧૮. અન્ય ઉપયોગી માહિતી Download(258KB)
  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://vibrantgujarat.com/, Vibrant Gujarat - The Global Business Hub : External website that opens in a new window
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation